Vilkår og handelsbetingelser

1. STANDARDVILKÅR​

1.1 Følgende Vilkår gælder for al rensning af tøj, beklædningsgenstande og andre tekstiler (“Effekterne”) foretaget af os (“Butlers”) for Kunder i Danmark, uanset om parterne i en rense aftale udtrykkeligt henviser til Vilkårene.

1.2 Dette betyder at kundens eventuelle standardvilkår ikke kan finde anvendelse. Eventuelle direkte eller indirekte henvisninger til Kundens vilkår skal ikke fortolkes som Butlers' accept af disse. Butlers' Vilkår er gældende og har forrang frem for eventuelle vilkår, der er indeholdt i eller der henvises til i dokumentation fra Kunden. Enhver ændring af Vilkårene er kun juridisk bindende for Butlers, hvis den foretages skriftligt.

2. RENSNING

Butlers tilbyder ydelser i relation til Effekterne og vil enten benytte den patenterede og miljøvenlige kuldioxidteknologi eller vandbaserede teknologier.

De vandbaserede teknologier er våd rensning og normal vask. Medmindre Kunden har bedt om andet, færdigbehandles Effekterne ved strygning og lignende afsluttende behandling.

Resultatet af en rensning afhænger altid af Effekternes struktur og de pletter og stænk, som skal fjernes, samt hvilke rensemidler der kan benyttes. Derfor garanterer Butlers ikke en speciel renhedsgrad.

3. PRIS OG BETALING

3.1 Prisen for rensning er den pris, der fremgår af Butlers' prisliste på det tidspunkt, hvor Butlers modtager Effekterne. Betaling finder sted forud. Modtagelse af Effekter til rensning uden forudbetaling skal ikke anses for afkald på retten til forudbetaling.

3.2 Kunden er kun berettiget til at foretage modregning eller tilbageholdelse i forhold til modkrav, som er fastslået ved retskendelse, og som ikke er anfægtet, eller som Butlers udtrykkeligt har godkendt.

4. INDGÅELSE AF AFTALE

Aftalen er indgået, hvis Butlers accepterer at rense de Effekter, som Kunden indleverer i medfør af punkt 5.

5. MODTAGELSE AF TEKSTILER

5.1 Før accept er Butlers berettiget til at efterse Effekterne. Butlers kan efter en rimelig gennemgang afvise at rense effekterne, hvis det er klart for Butlers, at de rensemetoder og/eller rensemidler, som Butlers benytter, ikke er egnede til rensning af tekstilerne. Hvis Butlers afviser at rense Effekterne, skal Butlers returnere Effekterne til Kunden og refundere den betalte pris.

5.2 Efter accept af Effekterne udsteder Butlers et indleveringsbevis til Kunden, som angiver prisen for rensning, modtagelsesdato og et referencenummer til Effekterne (“Indleveringsbevis”) og oplyser Kunden om, hvornår Effekterne kan afhentes (“Afhentningsdato”).

6. Butlers' FORPLIGTELSER

Butlers er forpligtet til at vælge en passende rensningsmåde for de tekstiler, som Butlers har accepteret til rensning. Ved valg af rensningsmetode kan Butlers benytte sig af de rensningsoplysninger, som fremgår af mærkerne i Effekterne, medmindre Butlers har fået andre instrukser af Kunden.

7. KUNDENS FORPLIGTELSER

7.1 Ved Butlers' modtagelse af Effekterne skal Kunden oplyse Butlers om Effekternes tilstand og materiale og om eventuelle andre særpræg af væsentlighed for rensningen af Effekterne (f.eks. snavs, skader, pletter m.v.).

7.2 Kunden er forpligtet til at oplyse Butlers om Effekternes værdi, hvis denne overstiger DKK 7.000.

7.3 Kunden skal inden indlevering til Butlers fjerne alle genstande og substanser, især eventuelle værdifulde genstande, metal- og plastikgenstande og papir.

8. UDLEVERING

8.1 Effekterne kan afhentes på Afhentningsdagen. Ved afhentning af Effekterne skal Kunden fremvise Indleveringsbeviset for de nævnte Effekter til Butlers. Såfremt Kunden ikke kan fremvise Indleveringsbeviset, er Butlers kun forpligtet til at udlevere Effekterne, hvis Kunden kan bevise sin ret til Effekterne på anden måde.

8.2 Butlers kan nægte at udlevere Effekterne, indtil Kunden har betalt for rensningen.

8.3 Ved afhentning af Effekterne er Kunden forpligtet til at efterse Effekterne for defekter, og kontrollere om Effekterne er blevet ordentligt renset. Kunden er forpligtet til at informere Butlers om eventuel skade på Effekterne og eventuel mangelfuld rensning indenfor rimelig tid. Butlers frigøres fra enhver garanti og/eller hæftelse, hvis Kunden ikke informerer Butlers senest 2 uger efter afhentning, medmindre skaden eller den mangelfulde rensning ikke er iøjnefaldende. Ikke iøjnefaldende skader og ikke iøjefaldende mangelfuld rensning skal uden ugrundet ophold meddeles Butlers, når de konstateres.

8.4 Ved afhentning er Kunden forpligtet til at identificere Effekterne og uden ugrundet ophold men senest 2 uger efter afhentning give besked om eventuel forbytning med tredjemands Effekter.​

8.5 Effekterne skal afhentes indenfor 3 måneder efter Afhentningsdatoen, medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt. Hvis Effekterne ikke afhentes indenfor 3 måneder efter Afhentningsdatoen, og Butlers ikke har kunnet komme i kontakt med kunden, kan Butlers efter eget skøn deponere, sælge, bortauktionere, bortgive eller opbevare Effekterne for Kundens regning. Provenuet fra salg eller auktion tilhører Kunden, med fradrag af eventuelle salgsomkostninger og forfalden renseafgift.

8.6 Medmindre Kunden har givet besked om eventuelle defekter, skade eller forbytning af Effekterne ved afhentning af Effekterne, skal Kunde bevise overfor Butlers, at Effekterne er blevet renset af Butlers, og at Effekterne ikke er blevet renset eller på anden måde behandlet af tredjemand.

9. Ansvarsbegrænsning

9.1 Butlers garanterer, at Effekterne behandles ordentligt med de mest passende rensemetoder for Effekterne, som Butlers har til rådighed.

9.2 Ethvert krav fra Kunden baseret på defekter kræver, at Kunden på behørig vis har udøvet sine inspektions- og oplysningsforpligtelser og skriftligt har informeret Butlers om eventuelle defekter uden ugrundet ophold.

9.3 Krav fra Kunden er begrænset til efterfølgende afhjælpning eller efterfølgende udbedring. Kunden kan kun træde tilbage fra aftalen eller kræve nedslag i prisen, hvis Butlers to på hinanden følgende gange uden held har forsøgt efterfølgende afhjælpning eller udbedring.

9.4 Butler's er ikke ansvarlig, hvis Butlers har oplyst Kunden om, at Effekterne ikke kan renses af Butlers, og Kunden har insisteret på at få Effekterne renset, eller hvis Kunden ved aflevering af Effekterne til Butlers gav falske eller vildledende oplysninger om Effekternes kvalitet eller andre fakta af væsentlighed for rensningen af Effekterne, eller hvis sådanne falske eller vildledende oplysninger fremgik af de rense anvisningerne i Effekterne, som Butlers henholdt sig til.

9.5 Butlers fraskriver sig ethvert ansvar i tilfælde af, at Effekterne var defekte før rensning hos Butlers, havde meget dårlig holdbarhed, vævefejl, utilstrækkelig stofstyrke eller indfarvning eller utilstrækkelig rustbeskyttelse for metalgenstande.

9.6 Kundens krav vedrørende defekter udløber 1 måned efter udlevering af Effekterne.

9.7 Butlers eventuelle ansvar er ikke virksomt i forhold til normal slitage, krympning, tab af og skade på knapper, hægter, lynlåse, gummibesætning, vattering eller andre genstande påsat Effekterne.

9.8 Butlers er ikke ansvarlig for eventuel skade på og/eller tab af glemte genstande i Effekterne. Kunden er eneansvarlig for skade, der forårsages af sådanne genstande, på Butlers' eller tredjemands ejendom.

9.9 Butlers begrænsede hæftelse gælder ikke – uanset juridisk årsag og eventuelle andre bestemmelser i Vilkårene – hvis skaden skyldes Butlers' grove uagtsomhed eller forsætlig pligtforsømmelse eller i tilfælde af Butler's brud på væsentlige forpligtelser.

9.10 Såfremt Butlers er pligtig at betale skadeserstatning, og det ikke skyldes grov uagtsomhed eller forsætlig pligtforsømmelse eller brud på væsentlige forpligtelser, er Butlers' hæftelse begrænset til det laveste af (i) Effekternes nuværende kontantværdi eller (ii) 15 x prisen for rensning. Butlers hæfter ikke for følgeskade, pønalt begrundet erstatning, omsætningstab og/eller anden indirekte erstatning. Hvis Effekternes værdi overstiger DKK 7.000, og Kunden ikke har købt Ekstra Dækning, skal værdien ovenfor under (i) svare til DKK 7.000.

9.11 Butlers hæfter ikke i medfør af produktansvarsreglerne i tilfælde af skade på effekter, der benyttes til ikke kommercielle formål.

10. DIVERSE

10.1 Nærværende Aftale og nærværende Standardvilkår er underlagt dansk lovgivning.

10.2 Opfyldelsesstedet er Butlers' forretningssted.

10.3 Såfremt en bestemmelse i disse Vilkår eller i rensningsaftalen eller en bestemmelse, der senere er indføjet, er eller bliver ugyldig som et hele eller dele deraf eller hvis der viser sig et hul i bestemmelserne, så påvirker det ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser. I stedet for den ugyldige bestemmelse eller for at lukke hullet anses en gyldig og praktisk mulig bestemmelse for aftalt med virkning fra det tidspunkt med det indhold, som juridisk og økonomisk ligger nærmest på det, som Butlers og Kunden havde til hensigt eller ville have haft til hensigt i overensstemmelse med formålet med nærværende Aftale, hvis de havde overvejet det aspekt på tidspunktet for indgåelsen af Aftalen. Hvis en bestemmelse bliver ugyldig p.g.a. opfyldelsesomfanget eller –tidspunktet (periode eller deadline) indeholdt i bestemmelsen, anses bestemmelsen for at være vedtaget i det omfang, der kommer nærmest på det oprindelige omfang.

Copyright 2018 Butlers  -  Persondatapolitik